Thông tư 6/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng ban hành

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Số hiệu: 6/2021/TT-BNV Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Ngày ban hành: 01/11/2021 Ngày hiệu lực: 20/12/2021
Loại văn bản: Thông tư Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực

Thông tư số 6/2021/TT-BNV

Ngày 01/11/2021, Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 6/2021/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, Bộ Nội vụ bãi bỏ toàn bộ 07 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Thông tư 01/2009/TT-BNV; Thông tư 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009; Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2016 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;…

Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư số 6 2021 TT-BNV, mời các bạn cùng theo dõi.

Thông tư 6/2021/TT-BNV

BỘ NỘI VỤ
________

Số: 6/2021/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

____________

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 07 văn bản quy phạm pháp luật

1. Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

2. Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

3. Thông tư số 04/2009/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

4. Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

5. Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6. Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng Chính phủ;

– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Tổng kiểm toán nhà nước;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Công báo; Website Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;

– Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Trà

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button