Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân

Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân là Mẫu số CC09 được ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA, cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lập khi công dân có thay đổi về nơi thường trú, hộ tịch và các loại thay đổi khác để điều chỉnh thông tin của công dân.

  • Tờ khai căn cước công dân mẫu CC01
  • Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu số CC02);
  • Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC03);

1. Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân là gì?

Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (CC09) do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lập khi công dân có thay đổi về nơi thường trú, hộ tịch và các loại thay đổi khác để điều chỉnh thông tin của công dân trong hồ sơ tàng thư căn cước công dân. Cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân Công an cấp tỉnh quản lý, khai thác.

2. Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân

Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân

CÔNG AN ……………
……………………………..
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu CC09 ban hành kèm theo
Thông tư số 66/2015/TT-BCAngày15/12/2015

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm và tên:…………………………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………/……../………………; Giới tính (Nam/nữ):………………………

3. Số thẻ CCCD đã được cấp: Mẫu số CC09 Thẻ căn cước công dân

Cấp ngày: ………./………/…………..Nơi cấp:……………………………………………………………

4. Nội dung điều chỉnh thông tin:

NGÀY ĐẾN NƠI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ MỚI

NGÀY NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC

Ngày….tháng….năm……..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Ngày….tháng….năm……….

NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…..năm……….

CÁN BỘ THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách ghi Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (CC09)

1. Mẫu CC09 do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lập khi công dân có thay đổi về nơi thường trú, hộ tịch và các loại thay đổi khác để điều chỉnh thông tin của công dân trong hồ sơ tàng thư căn cước công dân. Cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân Công an cấp tỉnh quản lý, khai thác.

2. Cách ghi thông tin:

  • Từ mục 1 đến mục 3: ghi các thông tin của công dân theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này;
  • Mục “Nội dung điều chỉnh thông tin”: ghi rõ ngày tháng năm công dân có thay đổi về nơi đăng ký thường trú hoặc những thay đổi khác (lưu ý: đối với nơi đăng ký thường trú mới ghi đầy đủ, chính xác theo Phiếu báo thay đổi về nhân khẩu, hộ khẩu; đối với những thay đổi khác ghi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các thông tin của công dân);
  • Mục “Ngày….tháng…….năm…….”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân;
  • Mục “Phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị”: Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân nơi điều chỉnh thông tin có trách nhiệm phê duyệt các thông tin được thu nhận trong Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân của công dân;
  • Mục “Người được điều chỉnh”: người được điều chỉnh thông tin căn cước công dân có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin đã được thu nhận trong Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân, sau đó ký, ghi rõ họ tên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button