Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp – Phụ lục V-5

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  • Mẫu thông báo cơ quan thuế quản lý
  • Mẫu giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

1. Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 01/2021

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Phụ lục V-5

Phụ lục V-5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

_______

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày …. tháng ….. năm ……

THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:…………………………………….

(Tên doanh nghiệp)…………………………………

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)…………………………………

Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)…………………………………

Phòng Đăng ký kinh doanh:…………………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………

Điện thoại:………………………………… Fax:…………………………………

Email: …………………………………Website:…………………………………

Sau khi xem xét Hồ sơ mã số: đã nhận ngày tháng …. năm … của Ông/Bà:

về việc: của (Tên doanh nghiệp) Mã số doanh nghiệp (nếu có):

Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thì ghi:

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ huỷ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: ……….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 02/2019

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm …….

THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:

(Tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)

Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

Sau khi xem xét hồ sơ mã số: đã nhận ngày …… tháng …… năm ……….. …

của Ông/Bà:

về việc:

Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thì ghi:

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button