Mẫu giấy mời tham dự đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Mẫu giấy mời tham dự đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới là một văn bản được sử dụng để thông báo đến một cá nhân hay tổ chức, công ty nào đó được mời đến để tham dự một bữa tiệc, sự kiện quan trọng.

1. Mẫu giấy mời tham dự đại hội số 1

Mẫu giấy mời tham dự đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

UBND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./GM-SGD&ĐT

……….., ngày…tháng…năm…

GIẤY MỜI
Về việc tham gia dự họp/hội nghị … (1)

…………………………………. (2)……………………………………… ……………….

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

– … (3) …

– … (4) …

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Để tham dự và đưa tin về cuộc họp/hội nghị.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

Như thành phần mời;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3), (4) Các cơ quan thông tấn báo chí.

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

2. Mẫu giấy mời tham dự đại hội số 2

ĐOÀN TRƯỜNG ………….

CHI ĐOÀN………

…….., ngày ……tháng ……năm ……

GIẤY MỜI

Kính mời: Ban Chấp Hành ……….

Đến tham dự buổi Đại hội ……..nhiệm kỳ ……………

Địa điểm: Tại ……………………….

Thời gian: …..ngày …..tháng …..năm ……

Sự hiện diện của ………là niềm vinh dự của Chi đoàn!

TM. ……….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button