Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh – Phụ lục VI-10

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là mẫu giấy được lập ra để biên nhận về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
  • Mẫu thông báo về vi phạm của hộ kinh doanh

1. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 01/2021

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh - Phụ lục VI-10

Phụ lục VI-10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…..

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

_______

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày …. tháng …. năm ……

GIẤY BIÊN NHẬN
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính – Kế hoạch: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………. Fax: ……………………………………….

Email: ………………………………………………………………. Website: ………………………………….

Ngày …./ …/…. đã nhận của Ông/Bà………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số: ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………….. Email: ……………………………………………………….

là……………………………………………………………………………………………………………………….

01 bộ hồ sơ số ……………………….. về việc………………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm:

1……………………………………………………………………………………………………………………….

2

3

4 ……………………………………………………………………………………………………………………

Phòng Tài chính – Kế hoạch hẹn Ông/Bà ngày …/…../….. đến Phòng Tài chính – Kế hoạch để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI NỘP

(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN

(Ký và ghi họ tên)

2. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………..

………, ngày……tháng……năm …….

GIẤY BIÊN NHẬN
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính – Kế hoạch: ……………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………. Fax: …………………………………

Email: ………………………… Website: ……………………………..

Ngày …../…../…….. đã nhận của Ông/Bà …………………….

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: ……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….. Fax:……………………….

Email: ……………………………. Website: ………………………….

là …………………………………………………………………………….

01 bộ hồ sơ số …………………….. về việc ……………………….

Hồ sơ bao gồm:

1 ……………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………..

4 ……………………………………………………………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button