Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022

Tổ chức công đoàn là một thành phần quan trọng để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao động. Tổ chức này luôn có phương hướng và kế hoạch hoạt động rất rõ ràng. hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về.

1. Mẫu kế hoạch hoạt động công tác công đoàn trường Tiểu học năm học 2021-2022

LĐLĐ HUYỆN …..
CĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

***************

….., ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC ……. 
NĂM HỌC 2021-2022

– Căn cứ vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT tỉnh …… và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ huyện ……..

– Căn cứ vào phương hướng, kế hoạch hoạt động chuyên môn của Phòng GD-ĐT năm học 2021-2022. Công đoàn trường tiểu học ……….. xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Việc xây dựng kế hoạch nhằm định hướng được những hoạt động Công đoàn mang tính xuyên suốt nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học.

– Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Cán bộ công đoàn, tập trung khả năng và trí lực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học.

– Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, công đoàn viên trong trường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và ngành GD-ĐT phát động.

– Góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể CB-GV-CNV trong toàn trường. Đưa hoạt động công đoàn gắn với thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, dân chủ, đổi mới và sáng tạo.

2. Yêu cầu:

– Việc xây dựng kế hoạch phải sát với các hoạt động Công đoàn cơ sở,dưới sự chỉ đạo sát sao của công đoàn cấp trên.

– Phải được phổ biến, triển khai sâu rộng đến tất cả các đồng chí CB,GV,CNV trong đơn vị và có sự phối hợp để các hoạt động đó thực sự hiệu quả.

– Sau thời gian triển khai, phát động phải có sự tổng hợp, nhận xét, đánh giá đối với từng cá nhân ,Tổ Công đoàn một cách cụ thể, coi đây là thước đo để không ngừng hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế trong hoạt động Công đoàn.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, ý thức đạo đức, chính trị và kỹ năng nghề nghiệp cho CB-GV-CNV trong toàn trường:

Tập trung tuyên truyền hưởng ứng và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm học; ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục chính trị, pháp luật cho đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành về Luật Công đoàn, Luật Lao động sửa đổi năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, Pháp lệnh dân số- kế hoạch hóa gia đình; Phòng chống các tệ nạn xã hội. Xây dựng đội ngũ nhà giáo ngang tầm với nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, nâng cao trình độ đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn ở các cấp học và triển khai Chương trình hành động số 02 ngày 03/01/2014 của UBND huyện Giao Thủy V/v thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, tham gia kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động trong ngành. Phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho công đoàn viên. Vận động công đoàn viên tích cực thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phổ biến hướng dẫn số 16-HD/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó đẩy mạnh vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn trong trường.

3. Phối hợp với chính quyền chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2020 -2021, cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và đẩy mạnh nâng cao chất lượng nội dung các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc xây dựng trường “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Các cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục triển khai cuộc vận động quyên góp “Mái ấm công đoàn” theo quy định của Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nữ công gắn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Tuyên truyền “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH” theo Tiểu đề án II của Bộ Giáo dục&Đào tạo; theo dõi giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình .

5. Cùng với Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác hoạt động kiểm tra, đánh giá về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn ,tiến hành tự tổ chức kiểm tra, đánh giá, từ đó có kế hoạch thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ công đoàn nắm vững nghiệp vụ công đoàn, thực thi tốt vai trò chức năng của mình.

6. Đẩy mạnh công tác Thi đua – Khen thưởng, phấn đấu mỗi đoàn viên công đoàn có những hoạt động điển hình, sáng tạo lập thành tích thi đua gắn với việc đánh giá, chấm điểm công đoàn cơ sở Vững mạnh và việc “thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương”, trong đó có đánh giá, chấm điểm từng cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

III. NHỮNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA:

– 100% đoàn viên CĐ thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng,pháp luật nhà nước.

-100 % Đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa.

– Đạt cơ quan văn hóa.

– 100 % đoàn viên thực hiên tốt sinh đẻ có kế hoạch.

– 85 % đoàn viên đạt đoàn viên đạt ĐV xuất sắc,15% loại tốt.

– 2 đ/c đề nghị LĐLĐ huyện tặng Giấy khen.

– Công đoàn trường đạt danh hiệu Vững mạnh đề nghị LĐLĐ cấp trên khen thưởng.

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP :

1/Ban chấp hành thường xuyên tham mưu với Hiệu trưởng để giải quyết các chế độ chính sách,đề xuất tâm tư nguyện vọng của CB-GV-NV

2/Giao công việc cụ thể cho các thành viên trong BCH để đảm bảo công việc của ai người ấy làm tránh chồng chéo.

3/Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ,thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn ,dân làm ,dân kiểm tra

4/BCH CĐ làm việc có kế hoạch năm , tháng, tuần cụ thể,Các tổ CĐ sinh hoạt có chất lượng

5/BCHCĐ chỉ đạo Ban TTND làm việc đúng chức năng và có hiệu quả

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG, NĂM HỌC 2021-2022

Tháng

Nội dung công việc

Phân công phụ trách

8/2021

– Tổng kết công tác Công đoàn, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022.

– Phối hợp với chính quyền chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học như phân công chuyên môn, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn do Bộ giáo dục qui định, các văn bản hướng dẫn của Sở GD & ĐT ban hành. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động.

– Hoàn thành hồ sơ công đoàn trường theo qui định

– BCH phối hợp với CM.

– BCH phối hợp với CM.

– BCH phối hợp với CM

9/2021

– Khai giảng năm học mới.

– Tổ chức trung thu cho con giáo viên.

 • CĐCS tổ chức Hội nghị NG,CBQL,NLĐ đầu năm học.
 • BCH Công đoàn họp triển khai công việc trong tháng, và trong năm học.

– Phát động công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành và công đoàn cấp trên phát động.

– Đăng ký thi đua năm học 2020 -2021

– BCH phối hợp với BGH nhà trường.

– BCH phối hợp với Ban Nữ Công

– BCH, BGH,Tổ CM

– BCH phối hợp với BGH nhà trường.

-BCH,Tổ CM.

10/2021

– Tập hợp và hỗ trợ các công đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn (nhằm động viên khích lệ tinh thần, thi đua Dạy tốt-Học tốt nhân dịp năm học mới).

– Tổng kết phong trào thi đua “GVT-ĐVN”;tổ chức Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10.

– Tập hợp thống kê số liệu hoạt động công đoàn NH 2020-2021, trình LĐLĐ huyện ra quyết định kết nạp công đoàn viên mới.

– BCH phối kết hợp CM.

– BCH, Nữ công.

-BCH

11/2021

 • Phối hợp với chuyên môn tổ chức kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022.

-BCH phối hợp với chuyên môn.

12/2021

– Tổng hợp các loại quỹ ủng hộ nộp và báo cáo Công đoàn cấp trên.

– Tổng hợp và báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn năm 2021.

– Phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cuối học kỳ I.

– Chuẩn bị báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn.

– BCH + Kế toán CĐ.

– BCH,BGH,TCM .

-UBKT CĐ

1/2022

 • HọpBCH Công đoàn :

+ Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết công đoàn học kỳ 1, triển khai các hoạt động Công đoàn trong học kỳ 2, cùng phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện đổi mới trong công tác giáo dục.

+ Chỉ đạo chăm lo Tết cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Sơ kết hoạt động công đoàn.

– Phát động thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân 2022.

– BCH phối kết hợp với CM

2/2022

– Cùng phối hợp với chuyên môn phát động dạy- học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2.

– Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tổ chức ăn tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, tặng quà tết cho những GV, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp giáo dục.

– BCH phối kết hợp với CM

– BCH phối kết hợp với CM

3/2022

– Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập đoàn TNCSHCM ngày 26/3, CĐ tổ chức, phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ -TDTT cho CB,GV,CNV.

– Động viên CB-GV tích cực hưởng ứng Hội thi giáo viên giỏi các cấp.

– BCH phối kết hợp với CM, Ban Nữ Công.

4/2022

– Cùng với chuyên môn tổ chức các cuộc thi

– Phát động thi đua và tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5.

– Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– BCH phối kết hợp với CM

5/2022

– Họp BCH CĐ.

– Phát động cho giáo viên tổ chức tốt ôn tập, thi cuối năm cho học sinh, tham gia giám sát việc kiểm tra, ra đề, chấm bài đảm bảo chính xác đúng theo phân phối chương trình do Bộ giáo dục quy định.

– Công đoàn trường đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022, tự đánh giá, chấm điểm công đoàn viên, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.

– BCH.

– BCH phối kết hợp với CM + Ban TTND.

– BCH,PTKT CĐ.

6/2022

– Tổng hợp thi đua, báo cáo đánh giá xếp loại trình Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp trên.

– Hoàn thiện, nộp báo cáo tổng kết, đánh giá và hồ sơ thi đua cuối năm học cho Công đoàn cấp trên.

– BCH + Ban TĐ

– BCH + thư kí HĐ, Ban TĐ

7/2022

– Phát động, tổ chức cho công đoàn viên tham quan học tập, du lịch trong dịp hè.

– BCH + BGH

T/M BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Chủ tịch

…………..

2. Mẫu kế hoạch hoạt động công đoàn trường THCS năm học mới

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ……….
CĐCS TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/KH-CĐCS

….., ngày …. tháng … năm 20….

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 
NĂM HỌC 2021-2022

Năm học 2021-2022 năm học đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tạo động lực, động viên, khuyến khích các tập thể cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi, mới sáng tạo trong dạy và học”, xây dựng cơ quan đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển giáo dục và thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thành phố ……………và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ thành phố …………. nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn của LĐLĐ thành phố, năm triển khai thực hiện

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của trường THCS …………………………

Để phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phát huy hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong đơn vị. Ban chấp hành CĐCS thống nhất đề ra các nhiệm vụ cần tập trung trong năm học 2021-2022 như sau:

I. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi

– Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Liên đoàn Lao động thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở.

– Được sự chỉ đạo, định hướng của Chi bộ nhà trường trong mọi hoạt động. Phối hợp tốt với chính quyền nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại đơn vị.

– Đội ngũ cán bộ công đoàn của đơn vị đoàn kết, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, luôn cố gắng nổ lực hoàn thành các kế hoạch đề ra vì thành tích chung của tập thể.

2. Khó khăn

Các thành viên CBCĐ đều làm công tác kiêm nhiệm, công tác chính là giảng dạy nên thời gian dành cho nghiên cứu của hoạt động Công đoàn còn hạn chế.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X LĐLĐ thành phố, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV-LĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; tuyên truyền, vận động tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm học 2021-2022.

Năm 2021 năm “nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn”, Thực hiện công đoàn: Chủ động – tích cực – sáng tạo – trách nhiệm.

III. MỤC TIÊU NĂM HỌC 2021-2022

1. Mục tiêu tổng quát

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban TTND; hoạt động của UBKT Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn.

– Phát huy trách nhiệm việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV-NV, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của, bứt phá năm 2021 của Công đoàn.

– Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ CBGV-NV toàn trường giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và mẫu mực.

– Vận động CBGV-NV tích cực tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt tham gia tốt các cuộc thi về chuyên môn, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở; tham gia tốt các phong trào; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan, trường học và xây dựng công đoàn vững mạnh.

2. Các chỉ tiêu

a. Thuộc trách nhiệm của Công đoàn

– 100% CBGV- NLĐ chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.

– Tỉ lệ phát triển đoàn viên trên 98% đối với CBGV-LĐ trong biên chế và 90% đối với CBGV-LĐ là hợp đồng

– Đóng kinh phí công đoàn, thu đoàn phí đạt dự toán được LĐLĐ thành phố giao.

– Cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ trên 80%.

– Nữ CBGV-NLĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở đạt 95% trở lên. Ban Nữ công xếp loại xuất sắc.

– 100% CBGV-NLĐ tham gia đóng góp váo các quỹ do CĐ cấp trên phát động, đăng nộp đúng thời gian quy định.

– Duy trì đặt báo Lao động (trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy).

– Phấn đấu có 25% giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố

– Phấn đấu đạt 1 GVCN giỏi cấp tỉnh (có 2GV dự thi)

– Phấn đấu có 15% CBGV-NLĐ có sáng kiến, giải pháp được Hội đồng sáng kiến cấp thành phố công nhận.

– 100% tổ công đoàn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

– UBKT Công đoàn xếp loại xuất sắc.

– Ban TTND xếp loại tốt.

– Đoàn viên công đoàn xuất sắc đạt 90% trở lên.

– Bồi dưỡng giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

– CĐCS đăng kí Bằng khen LĐLĐ Tỉnh và cờ thi đua của LĐLĐ Tỉnh.

b. Công đoàn tham gia

– Phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức đúng thời gian quy định.

– Giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lướng đúng hạn, trước thời hạn cho CBGV – NLĐ.

– Giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 80% trở lên (bảo lưu kết quả năm trước), mỗi nhà giáo cán bộ quản lý đều có 1 giải pháp đổi mới về phương pháp dạy học, quản lý được tổ chuyên môn và tổ công đoàn thừa nhận, trong đó có trên 50% giải pháp được trường công nhận là áp dụng có hiệu quả, 50% trở lên (số lượng đăng ký) giải pháp được Hội đồng sáng kiến cấp thành phố công nhận.

– Phấn đấu có 01 gương tiêu biểu về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương.

– Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể theo quy định của Luật thi đua khen thưởng.

– Phối hợp chính quyền động viên, tạo điều kiện thuận lợi để CBGV-NV tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiêp vụ đạt trên chuẩn 85% trở lên.

– Tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên đảm bảo công bằng, khách quan, căn cứ vào nguồn minh chứng hiện có (nếu được mời tham gia thành phần đánh giá).

– Phấn đấu 100% gia đình CBGV-LĐ đạt chuẩn gia đình văn hoá, 80% trở lên đạt chuẩn gia đình thể thao đối với những địa phương có tổ chức xét và công nhận. Giữ vững danh hiệu đơn vị trường học văn hóa.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

– Công đoàn chủ động, tích cực trong việc tham gia vận động CBGV-LĐ tham gia đóng góp vào chế độ chính sách theo hướng có lợi cho nhà giáo và người lao động trong ngành; thường xuyên giám sát, kiến nghị việc thực hiện chế độ chính sách đã được ban hành đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời; tổ chức khảo sát những nội dung còn bất hợp lý, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách hiện có để cùng với Ban lãnh đạo nhà trường có giải pháp tháo gỡ.

– Phối hợp với chính quyền tổ chức “Ngày pháp luật”; phổ biến các văn bản chế độ chính sách như: Hiến pháp, Luật thi đua khen thưởng; các Nghị định, Hướng dẫn về công tác thi đua – khen thưởng.

– Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, đời sống văn hoá tinh thần; các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tham quan du lịch; tiếp tục vận động CBGV đóng góp quỹ “Vì trẻ thơ”; quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” … do các cấp Công đoàn phát động.

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tham gia xây dựng nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Tuyên truyền, vận động CBGV, NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

– Phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục vận động CBGV-NLĐ thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020 và 2021; Tổ chức học tập, quán triệt Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ, các quy định về tài chính Công đoàn có thay đổi bổ sung điều chỉnh; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Công đoàn.

– Tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao do công đoàn các cấp tổ chức.

– Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm lịch sử quan trọng trong năm học trong đó tập trung cho lễ kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)

– Vận động CBGV-NLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc; thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; các quy định về dạy thêm, học thêm; vận động và tạo điều kiện cho CBGV-LĐ tích cực tham gia học tập ngoại ngữ, tin học góp phần nâng cao trình độ trên chuẩn, tham gia các lớp học thay sách để đáp ứng nhu cầu thay sách cho cấp trung học cơ sở năm học 2021 – 2022.

– Tiếp tục tuyên truyền trong CBGV-LĐ về những nội dung cơ bản Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban chấp hành TW Đảng (khoá XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

– Tuyên truyền Nghị định số 46/NĐ-CP vận động CB-NG-LĐ thực hiện an toàn giao thông, ký cam kết thực hiện không uống rượu bia trong buổi trưa ngày làm việc hoặc khi đã uống rượu bia thì không được lái xe; thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh văn hoá giao tiếp nơi công sở; tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và vận động CBGV-LĐ không hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục; tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của CBGV-LĐ trong việc góp phần thực hiện thành phố đạt đô thị loại I và 5 thông minh trong đó có giáo dục thông minh

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước

– Tích cực vận động CBGV-NLĐ hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động nâng chất đơn vị văn hóa, trường học văn hóa; biểu dương và tôn vinh đơn vị, cá nhân có nhiều công sức đóng góp phát triển GD và ĐT.

– Phối hợp với chính quyền triển khai lồng ghép phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với cuộc vận động “Hai Không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ – Kỷ cương -Tình thương – Trách nhiệm”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trở thành công việc thường xuyên của đơn vị.

– Phối hợp chính quyền phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; Xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”.

– Tổ chức quán triệt Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐ các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

– Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động, chương trình toàn khóa của Ban chấp hành, UBKT, Ban Nữ công, Ban TTND; củng cố nền nếp, nâng cao hiệu quả sinh hoạt BCH CĐCS, tổ Công đoàn, các ban chuyên đề; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên BCH phụ trách các tổ CĐ; điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn thi đua công đoàn.

– Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền cùng cấp; xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa BCH CĐCS và Ban giám hiệu nhà trường năm học 2021 – 2022.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo và điều hành các hoạt động Công đoàn, các thông tin quan trọng, cấp thiết đều đươc đưa lên hộp thư điện tử của CĐCS và website của đơn vị để theo dõi thực hiện.

– Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn nội dung sinh hoạt, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, tổ Công đoàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV-LĐ.

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đảng viên; phát hiện bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

5. Công tác nữ công, phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”

– Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vận động nữ CBGV-NLĐ phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành giáo dục thời kỳ CNH-HĐH đất nước; phối hợp hoạt động với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ; phối hợp cùng chính quyền tổ chức họp mặt gia đình nhà giáo tiêu biểu nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6/2022), các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tổ chức tuyên dương, động viên, khen thưởng con cán bộ giáo viên học giỏi 1 năm, 5 năm liền, 10 năm, 12 năm, học sinh giỏi năng khiếu các cấp…

– Đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung của Pháp lệnh dân số; Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình.

– Triển khai tiêu chuẩn đánh giá hoạt động Ban Nữ công; tiêu chuẩn “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” theo hướng dẫn của cấp trên và vận động nữ CBGV-NLĐ đăng ký thực hiện tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động nữ CBGV-NLĐ tham gia sinh hoạt tổ hội phụ nữ nơi cư trú.

– Duy trì tham tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường.

6. Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm

Công đoàn chủ động tổ chức hoặc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm trong điều kiện phù hợp. Dự kiến giao lưu trường THCS trên địa bàn thành phố và các trường THCS khác nếu có điều kiện.

7. Tăng cường công tác kiểm tra

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn cơ sở, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức CĐ thật sự vững mạnh; Đẩy mạnh hoạt động của UBKT Công đoàn trong việc tham mưu giúp BCH xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn và quản lý sử dụng tài chính CĐ; làm tốt công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp CBGV-LĐ.

8. Công tác tài chính

Quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, xây dựng qui chế chi tiêu quỹ Công đoàn theo hướng dẫn của cấp trên; thực hiện công khai tài chính CĐ đúng quy định; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng kinh phí Công đoàn, chi tiêu tiết kiệm, đúng định mức.

IV. Tổ chức thực hiện

– CĐCS kết hợp với kế hoạch năm học của đơn vị để xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trường học và hoạt động Công đoàn. Quá trình thực hiện, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp.

– CĐCS báo cáo tháng (bằng Email) gởi LĐLĐ trước ngày 24 hàng tháng.

– Báo cáo sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học 2021 – 2022 đúng thời gian quy định của LĐLĐTP.

– Đề nghị khen thưởng năm học 2021 – 2022 theo hướng dẫn của LĐLĐ Tỉnh.

– Các tổ CĐ kết hợp với kế hoạch năm học của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch hoạt động tổ cho phù hợp.

– Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo, chấp hành chỉ đạo của cấp trên, kịp thời kiến nghị đề xuất, xin ý kiến tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động theo quy định.

– Ban TTND, UBKT, NC, KT báo cáo tháng trước ngày 22 hàng tháng về BCH để tổng hợp báo cáo LĐLĐTP./.

Nơi nhận:

– Chi bộ (báo cáo);

– BGH (phối hợp);

– BCH, UBKT, NC, TTND, KT (thực hiện);

– Tổ CĐ trực thuộc (thực hiện);

– Lưu./.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

3. Mẫu kế hoạch hoạt động công đoàn trường THPT

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……

CĐCS TRƯỜNG THPT ……..

———-

Số: 39/KH-CĐNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

……, ngày 15 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH 
Hoạt động công tác công đoàn 
Năm học 2021 – 2021

——–

– Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2021- 2022 của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh ……;

– Căn cứ chương trình công tác, kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn năm học 2021- 2022 của nhà trường;

– Căn cứ tình hình thực tế của Công đoàn trường,

Ban chấp hành Công đoàn trường THPT ……. xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2021- 2022 như sau:

I – NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của NGNLĐ. Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Vận động NGNLĐ tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đổi mới đất nước, của ngành. Phối hợp tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết TW6, TW7, tiếp tục thực hiện nghị quyết TW4,TW 29,…và những chủ trương, nghị quyết mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể NGNLĐ.

2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách của ngành, địa phương; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách đối với NGNLĐ. Tiếp tục rà soát các chế độ chính sách đối với NGNLĐ và cán bộ công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc vận dụng theo hướng có lợi cho người lao động; tránh hiện tượng oan sai trong thực hiện chế độ chính sách để xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

3. Chủ động tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NGNLĐ và ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD; quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ trong ngành học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” với những nội hàm phù hợp với tình hình mới, động viên NGNLĐ trong ngành năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, nề nếp. Xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NGNLĐ, động viên khích lệ người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; tiếp tục triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng nữ nhà giáo để kết nạp Đảng; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; tổ chức các hoạt động biểu dương nữ nhà giáo tài năng, sáng tạo với các hình thức phù hợp.

6. Đổi mới hoạt động Công đoàn, hướng hoạt động của Công đoàn về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NGNLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; công khai, minh bạch, tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

II – NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đoàn viên.

1.1. Yêu cầu:

– Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.

1.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% ĐV có tư tưởng chính trị vững vàng.

– 100% ĐV chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định ở địa phương nơi sinh sống, nội quy cơ quan.

1.3. Biện pháp thực hiện:

– Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để đoàn viên biết và thực hiện đúng.

– Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí, khai thác mạng Internet để đoàn viên học tập và tìm hiểu.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.

2. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

2.1. Yêu cầu cụ thể:

– Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

– Giám sát tốt chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên.

– Tổ chức tốt phong trào thể dục thể thao – văn hóa văn nghệ trong đoàn viên.

– Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của NGNLĐ trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ khuyến học để khen – thưởng con NGNLĐ đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện, tỉnh về văn hoá, văn nghệ, TDTT.

– Phối hợp với chính quyền huy động đóng góp nguồn quĩ “Tham quan du lịch”.

– Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại quy chế: Qui chế dân chủ, Qui chế chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

– Tăng cường hoạt động của Ban TTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với NGNLĐ.

2.2. Biện pháp thực hiện:

– Công đoàn kết hợp với chính quyền phổ biến kịp thời, đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng của ngành đến ĐV công đoàn. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, giám sát các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NGNLĐ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NGNLĐ như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, thai sản, dưỡng sức, bảo hiểm,…

– Thăm hỏi, động viên kịp thời cho các đối tượng NGNLĐ gặp khó khăn. Các khoản được chi theo qui chế chi tiêu nội bộ; ngoài ra, công đoàn vận động mỗi đoàn viên đóng góp thêm 50.000đ/ĐV ủng hộ cho ĐV có việc hiếu.

– Tiếp tục đóng quỹ du lịch 200.000đ/ĐV/tháng, số tiền thu hàng tháng sẽ gửi ngân hàng lấy lãi phục vụ cho các hoạt động công đoàn.

– Duy trì việc xây dựng các loại quỹ hỗ trợ giáo viên như quỹ trợ vốn không lãi (mỗi tổ sẽ tổ chức thành một nhóm, đóng góp theo thỏa thuận), quĩ khuyến học (vận động mỗi đoàn viên ủng hộ 50.000 đồng/năm), quĩ Phụ nữ tiết kiệm, ….theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp trên.

– Kết hợp với nhà trường theo dõi, động viên khen thưởng kịp thời cho các đối tượng:

+ Thưởng CBGV – NV có thành tích cao trong công tác;

+ Thưởng giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Bồi dưỡng giáo viên tham dự các cuộc thi, hội thi từ cấp huyện trở lên…

– Tổ chức các hoạt động :

+ Chào mừng ngày 20/11; 8/3; 20/10,….

+ Tặng quà Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6…cho con NGNLĐ.

+ Khuyến học cho con NGNLĐ có thành tích cao trong học tập.

– Kết hợp với nhà trường tổ chức cho NGNLĐ tham quan, giao lưu học tập ít nhất 01 lần/năm.

3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua.

3.1. Yêu cầu:

ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “Thi đua dạy tốt – học tốt”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

3.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% ĐV có hồ sơ – giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

– GV Giỏi cấp tỉnh: … giáo viên.

– Lao động tiên tiến: … người.

– Chiến sĩ thi đua cơ sở: … người.

– Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: … người.

– Sáng kiến: có trên …. Sáng kiến được Sở GD – ĐT công nhận.

3.3. Biện pháp thực hiện:

– Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua.

– Tổ chức thành 2 đợt thi đua lớn:

+ Đợt 1: Từ tháng 9/2021 đến hết HKI với trọng tâm “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”.

+ Đợt 2: Từ HKII đến hết năm học 2021- 2022 với trọng tâm “Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”.

– Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

4. Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động.

4.1. Yêu cầu:

– Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và “Hai không trong giáo dục”; “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” để tham gia có hiệu quả.

– Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

– Tiếp tục tham gia xây dựng quĩ “Mái ấm công đoàn”, quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội từ thiện khác.

4.2. Chỉ tiêu thực hiện:

– 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử và mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.

– 100% gia đình NGNLĐ đạt gia đình văn hoá, không có ĐV và người thân mắc các tệ nạn xã hội

– 100% tham gia đóng góp quĩ “Mái ấm công đoàn”, quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động XH từ thiện khác.

– 100% nữ ĐV nữ được công nhận: “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

– 100% ĐV thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về DS – KHHGĐ và các cuộc vận động khác.

– 100% ĐV hiểu rõ ý nghĩa cần thiết của hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và nhiệt tình tham gia phong trào.

4.3. Biện pháp thực hiện:

– Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.

– Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

– Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và chế độ thi đua, khen thưởng đối với NGNLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

5. Về công tác quản lý:

5.1. Yêu cầu:

Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2020-2021 trong tất cả các khâu, các mặt công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý.

5.2. Biện pháp thực hiện:

– Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; vận động đoàn viên tham dự các cuộc thi; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.

– Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: thi đua – khen thưởng, xét nâng lương trước thời hạn đối với NGNLĐ.

– Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.

– Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

6. Công tác chỉ đạo:

6.1. Yêu cầu:

– Công đoàn xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch hoạt động hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.

– Công đoàn chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: Ban TTND; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.

6.2. Chỉ tiêu:

– Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐCS thống nhất phê, duyệt.

– Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCH CĐCS và nhà trường, tránh để xảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.

6.3. Biện pháp thực hiện:

BCH CĐCS chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận hoạt động.

7. Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh

7.1. Yêu cầu:

– Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao.

– Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.

7.2. Tiêu chí phấn đấu:

Đăng ký danh hiệu công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2020– 2021, đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen.

7.3. Biện pháp thực hiện:

– Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.
– Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như: UBKTCĐ, Ban nữ công, Ban TTND trong việc tham mưu, giúp việc cho BCH CĐCS nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.

III. KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG.

Tháng 09/2021

– Tuyên truyền kỉ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

– Phối hơp với nhà trường tổ chức Khai giảng Năm học mới 2021- 2022.

– Phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động.

– Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2021.

– Xây dựng qui chế phối hợp giữa chính quyền Nhà trường và Công đoàn.

– Vận động CBNGNLĐ đóng góp ủng hộ “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”.

– Lên kế hoạch hoạt động trong năm học 2021- 2022.

– Tổ công đoàn bầu Tổ trưởng tổ công đoàn năm học 2021- 2022.

– Tặng quà Trung thu cho con em CBNGNLĐ.

Tháng 10/2021

– Tổ chức các hình thức sinh hoạt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021).

– Khen thưởng các danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” cho NGNLĐ nữ.

– Tổng hợp số liệu thống kê tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên và người lao động trong đơn vị báo cáo cho Công đoàn ngành đầu năm học 2021- 2022.

– Lập dự toán năm 2022 gửi Công đoàn Ngành.

– Xây dựng các loại quĩ: quĩ trợ vốn không lãi, quĩ du lịch, quĩ phụ nữ tiết kiệm,…

– Dự các lớp tập huấn Cán bộ công đoàn cơ sở do Công đoàn ngành tổ chức.

Tháng 11/2021

Kết hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua nhằm thiết thực kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021).

– Phối hợp chuyên môn triển khai Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

– Kết hợp với chuyên môn báo cáo tự xếp loại cơ quan, đơn vị xây dựng “Cơ quan văn hóa”, “Đơn vị văn hóa” năm 2021 gửi cho Ban chỉ đạo ở địa phương.

Tháng 12/2021

– Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021).

– Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo đoàn viên, giáo viên tham gia tốt việc coi, chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh học kì I.

– Chọn vận động viên tham dự “Hội thao Công đoàn ngành giáo dục” lần thứ XIV, năm 2022, do Công đoàn ngành tổ chức.

Tháng 01/2022

– Sơ kết hoạt động công đoàn học kì I.

– Phối hợp chuyên môn tổ chức sơ kết học kì I.

– Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra các loại quỹ trong nhà trường.

– Tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp và quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm 2020; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

– Tham dự “Hội thao Công đoàn ngành giáo dục” lần thứ XIV, năm 2022, do Công đoàn ngành tổ chức.

– Động viên, khuyến khích đoàn viên – giáo viên thực tốt chuyên môn học kì II.

– Tham dự Hội nghị BCH Công đoàn ngành lần thứ VIII (mở rộng): Sơ kết hoạt động Công đoàn quí IV năm 2021, bàn phương hướng hoạt động quí I, quí II năm 2022; sơ kết hoạt động công đoàn năm học 2021- 2022.

Tháng 02/2022

– Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2022.

– Giới thiệu đoàn viên tiêu biểu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có).

– Tổ chức giao lưu chuyên môn với 1 trường THPT trong tỉnh.

– Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần cho NGNLĐ.

Tháng 3/2022

– Kết hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

– Phối hợp Đoàn TN tổ chức kỉ niệm ngày Thành lập đoàn TNCSHCM 26/3.

– Phối hợp với nhà trường hướng dẫn hồ sơ xin thuyên chuyển giáo viên.

– Vận động đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2022, xét và gửi hồ sơ nhà “Mái ấm Công đoàn” về Công đoàn Ngành (nếu có).

Tháng 4/2022

– Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và Quốc tế Lao động 1/5.

– Cử thành phần tham dự lớp tập huấn cán bộ CĐCS Công đoàn do Ngành tổ chức.

– Tổ chức thăm hỏi CBNGNLĐ là người Khmer nhân lễ Chôl Chnăm Thmây.

– Vận động Xây dựng quĩ Khuyến học.

– Xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” về Công đoàn Ngành trước 15/4 (nếu có).

Tháng 5/2022

– Tổng kết năm học 2021- 2022.

– Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra các loại quỹ trong nhà trường.

Tháng 6/2022

– Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021- 2022; xét thi đua, tự đánh giá xếp loại CĐCS; gửi hồ sơ thi đua, báo cáo tổng kết và các báo cáo thống kê về Công đoàn ngành.

– Công đoàn kết hợp chuyên môn tổ chức hoạt động tổng kết, xét thi đua đề nghị khen thưởng cuối năm học 2021- 2022.

– Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo đoàn viên, giáo viên tham gia tốt việc coi, chấm thi tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT Quốc gian năm 2022.

– Phối hợp với nhà trường lên Kế hoạch Tham quan, học tập kinh nghiệm hè 2022.

Tháng 7,8/2022

– Tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong hè.

– Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động Tham quan, học tập kinh nghiệm hè 2021 trong và ngoài tỉnh.

– Tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp và quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.

– Chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2022 – 2023.

Trên đây là kế hoạch chung của hoạt động công đoàn cơ sở trường THPT ………. năm học 2021- 2022, hàng tháng, Ban chấp hành sẽ chi tiết hóa từng nội dung cụ thể để chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

– Chi bộ;

– Lãnh đạo trường;

– Các UVBCH, TTCĐ;

– Lưu CĐCS.

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

(đã ký)

4. Mẫu kế hoạch hoạt động công đoàn trường năm học 2021-2022

Công Đoàn Ngành GD & ĐT…

CĐCS Trường…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: … /KH-CĐCSVH2

.…ngàythángnăm 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 – 2022

Căn cứ nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết hội nghị Công đoàn năm học 2021 – 2022, kế hoạch của nhà trường về nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường thống nhất ban hành kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022 như sau:

1. MỤC TIÊU

 • Vận động CBCC-VC thực hiện tốt mục tiêu năm học của Chi bộ và nhà trường đề ra, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.
 • Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên và kế hoạch của Công đoàn cơ sở.
 • Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

2. NHIỆM VỤ

1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

 • Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn.

Giải pháp

 • Phối hợp với nhà trường xây dựng các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ… Đồng thời tham gia với nhà trường tổ chức soạn thảo nội quy lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 • Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành cũng như các tổ trưởng Công đoàn trong việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.
 • Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động của tổ Công đoàn để nắm tình hình của đoàn viên nhằm có biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.
 • Giám sát và tham gia thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đoàn viên như BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác có liên quan. Tham gia có hiệu quả các hội đồng có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.
 • Tham gia họp xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn hàng tháng.

2. Công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đoàn viên

 • Vận động đoàn viên nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của nhà trường.
 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung các cuộc vận động lớn của nhà nước, của ngành và của trường, quyết tâm loại bỏ các hành vi tiêu cực trong giảng dạy, thi cử.

Giải pháp

 • Lồng ghép tổ chức tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện tại các buổi sinh hoạt hàng tháng.
 • Cử cán bộ Công đoàn tham gia tất cả các lớp tập huấn của Công đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn tại trường cho cán bộ Công đoàn và tổ Công đoàn.
 • Vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, nhân viên, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra hiệu suất công tác cao.
 • Cụ thể hóa kế hoạch năm học của nhà trường, nghị quyết của Chi bộ sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trong tập thể đoàn viên

3.1. Tổ chức các hoạt động phong trào

Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, thư giãn, tạo mối giao lưu thân thiện, chia sẻ trong cộng đồng. Cụ thể:

 • Tổ chức đăng ký và đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021.
 • Tổ chức Trung Thu và tuyên dương khen thưởng cho các cháu là con đoàn viên.
 • Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân các ngày lễ như: 20/10, 20/11, 08/3…..

3.2. Tổ chức các hoạt động thi đua

 • Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.
 • Tổ chức thi đua “Giỏi việc Trường – đảm việc nhà” cho nữ đoàn viên.
 • Tổ chức khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phát hiện những sai phạm để góp ý, phê bình, xử lý cá nhân và tập thể vi phạm.

4. Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Công đoàn

 • Nâng cao năng lực và bản lĩnh cho cán bộ Công đoàn đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
 • Thường xuyên rà soát về tổ chức, nhân sự của tổ Công đoàn và BCH CĐ.

Giải pháp:

 • Thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các tổ Công đoàn cho phù hợp với bộ máy tổ chức của trường đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng.
 • Thường xuyên theo dõi các hoạt động nhằm phát hiện các nhân tố mới có tâm huyết với hoạt động của Công đoàn để bổ sung vào BCH.

5. Công tác nữ công

 • Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” bằng việc vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua: “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên.
 • Tiếp tục công tác vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.
 • Tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cho đoàn viên nhất là đoàn viên nữ về sinh đẻ có kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp của người phụ nữ.
 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
 • Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho các cháu.
 • Tổ chức tuyên dương khen thưởng con đoàn viên học giỏi năm học 2020 – 2021.

6. Công tác từ thiện nhân đạo

 • Tham gia hiến máu nhân đạo đạt chỉ tiêu trên giao. Đóng góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Mái ấm công đoàn; giúp đỡ giáo viên, học sinh vùng đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng vì thiên tai bão lụt, tặng sổ tiết kiêm cho quân nhân nhập ngũ ở địa phương…

7. Công tác tài chính

 • Thu – nộp đoàn phí và kinh phí Công đoàn đúng quy định, báo cáo thu chi theo đúng chế độ kế toán và quy định của cấp trên.
 • Tiếp tục vận động thu quỹ khuyến học, quỹ Xã hội – Từ thiện – Nhân đạo, quản lý, sử dụng quỹ đúng quy chế, định kỳ có kiểm tra, báo cáo công khai.

8. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

 • Ban Chấp hành Công đoàn và ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân.
 • Phối hợp với đơn vị thực hiện yêu cầu đánh giá, xếp loại thi đua, bình chọn nhân vật tiêu biểu đúng quy định, khách quan, công bằng, công khai.

Trên đây là Mẫu kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022 trong mục Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo của Big Data VN. Mời các bạn xem thêm những biểu mẫu, tài liệu hữu ích liên quan khác như là:

 • Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022
 • Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn
 • Mẫu kế hoạch năm học 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button