Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp – Phụ lục II-25

Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp – Phụ lục II-25 là mẫu giấy được lập ra để biên nhận về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp - Phụ lục II-25

Phụ lục II-25

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_______

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…….., ngày …. tháng … năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

o Chứng minh nhân dân o Căn cước công dân

o Hộ chiếu o Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):……………………………….. Email (nếu có):………………………………….

Là người ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số do Phòng Đăng ký kinh doanh…………………….. cấp ngày … /…/…. về việc đăng ký/thông báo ………………………… của …………………… (Tên Doanh nghiệp) – Mã số doanh nghiệp………………………………………………………… (nếu có)2.

Tôi đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh…………… dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số ………….. nêu trên.

Lý do đề nghị: ……………………………………………………………………………………… ……………

Tôi cam kết tôi là người có quyền và nghĩa vụ thực biện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp này.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi họ tên)3

———————-

1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

2 Không ghi trong trrường hợp đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

3 Người đã ký tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được đề nghị dừng thực hiện ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

2. Đã nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có được dừng thực hiện?

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button