Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định

Đề rà soát học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022 Sở Giáo dục và Huấn luyện Giao Thủy – Nam Định gồm 02 trang với 08 câu hỏi trắc nghiệm (02 điểm) và 04 câu tự luận (08 điểm), thời kì. đối với học trò làm bài rà soát xong là 90 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát bài).

Trích đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8 5 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Giao Thủy – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái trước phương án đấy vào trang tính: Gấp vào biểu thức 2 2 a b, được kết quả là bao lăm?
+ Cho hình thang ABCD (AB // CD) có M là tâm AD, N là tâm BC. Nói
MN 12cm AB 6cm. Độ dài đoạn thẳng CD là bao lăm?
+ Cho ABC là tam giác cân tại A, đường cao AH (H BC). Có M và N hình chiếu của H tuần tự trên AB và AC. a) Tứ giác AMHN là hình gì? b) Gọi E là điểm đối xứng với B thành A; F là điểm đối xứng với C thành A. Tứ giác BCEF là hình gì? Vì sao? c) Đường thẳng BN cắt CE tại K. Chứng minh 1 CK BC.
+ Cho ABC là tam giác vuông cân tại A, đường cao AH (H BC). Ken AB 6cm AC 8cm. Độ dài đường cao AH là?
+ Cho ABCD ruit o D 55 co. Số đo các góc còn lại của khung là bao lăm?

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định gồm 02 trang với 08 câu trắc nghiệm (02 điểm) và 04 câu tự luận (08 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm: Thu gọn biểu thức 2 2 a b a b ta được kết quả là?
+ Cho hình thang ABCD (AB // CD) có M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Cho biết
MN 12cm AB 6cm. Độ dài đoạn thẳng CD là?
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH (H BC). Có M và N lần là lượt hình chiếu của H trên AB và AC. a) Tứ giác AMHN là hình gì? b) Gọi E là điểm đối xứng với B qua A; F là điểm đối xứng với C qua A. Tứ giác BCEF là hình gì? Tại sao? c) Đường thẳng BN cắt CE tại K. Chứng minh 1 CK BC.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H BC). Biết AB 6cm AC 8cm. Độ dài đường cao AH là?
+ Cho hình thoi ABCD có o D 55. Số đo các góc còn lại của hình thoi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định gồm 02 trang với 08 câu trắc nghiệm (02 điểm) và 04 câu tự luận (08 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm: Thu gọn biểu thức 2 2 a b a b ta được kết quả là?
+ Cho hình thang ABCD (AB // CD) có M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Cho biết
MN 12cm AB 6cm. Độ dài đoạn thẳng CD là?
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH (H BC). Có M và N lần là lượt hình chiếu của H trên AB và AC. a) Tứ giác AMHN là hình gì? b) Gọi E là điểm đối xứng với B qua A; F là điểm đối xứng với C qua A. Tứ giác BCEF là hình gì? Tại sao? c) Đường thẳng BN cắt CE tại K. Chứng minh 1 CK BC.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H BC). Biết AB 6cm AC 8cm. Độ dài đường cao AH là?
+ Cho hình thoi ABCD có o D 55. Số đo các góc còn lại của hình thoi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định gồm 02 trang với 08 câu trắc nghiệm (02 điểm) và 04 câu tự luận (08 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm: Thu gọn biểu thức 2 2 a b a b ta được kết quả là?
+ Cho hình thang ABCD (AB // CD) có M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Cho biết
MN 12cm AB 6cm. Độ dài đoạn thẳng CD là?
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH (H BC). Có M và N lần là lượt hình chiếu của H trên AB và AC. a) Tứ giác AMHN là hình gì? b) Gọi E là điểm đối xứng với B qua A; F là điểm đối xứng với C qua A. Tứ giác BCEF là hình gì? Tại sao? c) Đường thẳng BN cắt CE tại K. Chứng minh 1 CK BC.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H BC). Biết AB 6cm AC 8cm. Độ dài đường cao AH là?
+ Cho hình thoi ABCD có o D 55. Số đo các góc còn lại của hình thoi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-phong-gddt-giao-thuy-nam-dinh.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button