Tài Liệu

Công điện 04/2013/CĐ-BGTVT

Công điện 04/2013/CĐ-BGTVT về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
————
Số: 04/CĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04/04/2007

Kính gửi:

– Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành.
– Các Vụ tham mưu: Pháp chế, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổ chức cán bộ, Môi trường, Vận tải, An toàn giao thông, Quản lý doanh nghiệp.
– Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư.
– Văn phòng Bộ.
– Thanh tra Bộ.
– Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ.
– Các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ.
– Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và đã có văn bản xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải đối với dự thảo.

Do tính cấp bách cần hoàn thiện sớm dự thảo Nghị định nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu: các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành; các Vụ tham mưu của Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ; các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ, nghiên cứu dự thảo Nghị định (kèm theo công điện này) và có ý kiến góp ý gửi về Bộ qua Vụ Kế hoạch đầu tư, để tổng hợp có ý kiến góp ý cho Bộ KH&ĐT. Ý kiến đóng góp của các đơn vị cần gửi về Bộ trước 11h00 ngày 31/01/2013.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu VT, KHĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Tấn Viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button